İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden YÜKSELİŞ NAKİL ARAÇLARI TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. (“Hyundai Yükseliş Plaza”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla satış danışmanları ile yaptığınız online showroom - görüntülü görüşme kapsamında toplanan kişisel verilere ilişkin olarak müşterilerin ve potansiyel müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak görüntülü görüşme kapsamında kimlik bilgileriniz (ad-soyad), iletişim bilgileriniz (telefon numarası ve e-posta adresi), müşteri işlem bilgileriniz (ilgilendiğiniz araç modeli), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi, log kayıtları, guid), görüntü ve ses kayıtlarınız aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

a) Görüntülü görüşme hizmeti kapsamında;

 • Görüntülü görüşme çağrınıza istinaden ilgili bayimizde görevli satış danışmanlarımız ile gerçekleştirilen görüntülü görüşme sürecinde ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi verilmesi ve sorularınızın yanıtlanması.

b) Mevzuata uyum faaliyetleri kapsamında;

 • Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

a) İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan kişisel verileriniz maskelenerek guid verisine dönüştürülmek suretiyle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, görüntülü görüşme sürecinin gerçekleşmesini sağlamak adına görüntülü görüşme platform hizmeti aldığımız 11sight şirketi ile paylaşılmaktadır.

b) İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • Hukuk işlerinin takibi ve savunma hakkını kullanabilmek için hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarabilecektir.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknik altyapı hizmeti alınması amacıyla Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’ye aktarılmakta ve Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde saklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Yükseliş Plaza internet sitesinde yer alan elektronik ortamda yazılı olarak sunulan online showroom - görüntülü görüşme formunun tarafınızca doldurulması suretiyle ve görüntülü görüşme süresince elde edilmektedir.

 • Görüntülü görüşme hizmetinin sunulması amacıyla elde edilen kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve “meşru menfaatimizin varlığı” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Hyundai Yükseliş Plaza tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Hyundai Yükseliş Plaza tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

4. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Hyundai Yükseliş Plaza bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Hyundai Yükseliş Plaza adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Hyundai Yükseliş Plaza yukselisnakil@hs03.kep.tr adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi Bayimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yukselisnakil@hs03.kep.tr adresine gönderebilirsiniz. Taleplerinizi Hyundai Yükseliş Plaza iletmeniz durumunda Hyundai Yükseliş Plaza talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hyundai Yükseliş Plaza tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla,
Hyundai Yükseliş Plaza

E-posta adresi: İnternet adresi: Mersis No: Adres:
gmyukselis@haos.com.tr yukselis@hyundaiplaza.com.tr 0995001986100019 ANADOLU CAD. NO:29/31 BAYRAKLI/İZMİR